Aktivity nadácie Henkel na Slovensku

Spoločnosť Henkel je na Slovenskom trhu pomerne aktívna, a preto samozrejme existuje aj grantový program, ktorým firma Henkel podporuje spoločnosti v regióne, kde uskutočňuje svoje aktivity. V tomto roku sa konal už tretí grantový program, ktorý je zameraný na podporu seniorov v spoločnosti.

Tento projekt je pomenovaný Henkel Slovensko seniorom. Len za tento rok už bolo celkovo uvoľnených viac ako 47 000 EUR, ktoré sa rozdelili medzi 70 rôznych projektov. Nie je ničím výnimočným, že tento rok boli prostriedky zamerané predovšetkým na zdravotníctvo pre seniorov, a to konkrétne na ochranu seniorov pred nákazou Covid-19.

Rozhodnutie, kam potrebné finančne a iné prostriedky putujú je vždy na komisii, ktorá sa skladá z odborníkov na konkrétnu sociálnu oblasť, centra pre filantropiu na Slovensku a samozrejme kompetentných zástupcov spoločnosti Henkel.

Základným rozhodovacím motívom komisie je rozdeliť čo najviac finančných prostriedkov medzi čo najväčšie množstvo projektov. To všetko na úkor menšieho objemu peňazí, ale do viacerých projektov súčasne. Aj tak je však príspevok nadácie Henkel najčastejšie vo výške tisícov eur.

Podľa slov predstaviteľov spoločnosti majú ich aktivity za minulý rok pozitívny dopad na takmer 22 000 seniorov po celom Slovensku. Odborná časť poroty pri výbere projektu hodnotí najmä to, či projekt rieši nejaký akútny problém v spoločnosti, alebo tiež ako je projekt efektívny a kvalitu jeho rozpočtu.

Samozrejmosťou je teda fakt, že fond uvoľňuje svoje prostriedky len do projektov, ktoré sú kvalitné, majú reálny funkčný plán a sú súčasne užitočné pre populáciu seniorov. Samotné projekty sú často zamerané na vhodné trávenie voľného času, nákup rôznych zdravotníckych pomôcok, ale tiež aj poradenstvo.

V minulom roku bolo podporených viacero projektov. A to najmä z dôvodu vyššie spomínanej pandémie Covid-19, pretože seniori sa stali najohrozenejšou skupinou v spoločnosti.

Finančnú pomoc od nadácie Henkel získali napríklad Fórum pre pomoc starším – národná sieť, Antistres centrum, Zvieratá a ľudia navzájom, Centrum sociálnych služieb, Centrum rodiny, Senior Banky, OZ Bez rozdielu, Správa zariadení sociálnych služieb, Dôstojný život všetkým, Môj domov Zariadenie sociálnych služieb, GERION senior centrum, Dom pokojnej staroby Gbely, Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku, JASANIMA – Domov sociálnych služieb, SUBSIDIUM, Špecializované zariadenie a Zariadenie pre seniorov, Centrum sociálnych služieb Jesienka, Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Liptovské Sliače, Trnavská arcidiecézna charita, V.I.A.C. – inštitút pre podporu a rozvoj mládeže, Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Chmeľov, Sociálne služby mesta Trenčín, Združenie kresťanských seniorov Slovenska a Domov sociálnych služieb pre dospelých.

Leave a Reply

Your email address will not be published.